1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Verken A eller B,...

Verken A eller B, men C-laget (2011)

Verken A eller B, men C-laget

av Berit Vegheim
Stopp Diskrimineringen

I likhet med stortingsrepresentant Trettebergstuen Ap, (Dagsavisen 8.11.) ser vi ikke at svekkelse av stillingsvernet vil føre til at marginaliserte grupper får fast ansettelse. Men det vil heller ikke regjeringens jobbstrategi gjøre for dem som verken tilhører A-laget eller B-laget, dvs. de gruppene som uavhengig av konjunktursvingninger, forblir utenfor arbeidslivet. Det er godt dokumentert at fysisk funksjonshemmede ikke kommer i betraktning pga. arbeidsgiveres fordommer. Nedsatt syn, hørsel og bevegelsesevne blandes sammen med sykdom og redusert arbeidsevne. Regjeringens oppskrift er mer av det samme som ikke har fungert før; tiltak av ulike slag. Ingen av disse tiltakene har vist seg å gi forutsigbarhet eller føre til fast ansettelse med de rettigheter som følger av det.
Vi har gjennom flere tiår erfart at billigsalg av arbeidskraft (lønnstilskudd) og rause offentlige støtteordninger av alle slag ikke får bukt med diskrimineringen i arbeidslivet. Og egentlig er det forståelig at tiltakspolitikk stigmatiserer folk som både er høyt kvalifiserte, friske og fullt arbeidsføre, slik tilfellet faktisk er med svært mange fysisk funksjonshemmede.
Vi snakker her om arbeidssøkere som ikke har behov for tiltak, men som til slutt ikke har noe valg.
Vi etterlyser reell vilje til å fjerne diskrimineringsbarrieren, for her er jobbstrategien svært forsiktig. Fortsatt synes det som om fordommene også sitter fast hos politikerne selv, noe som er helt naturlig ettersom parti- og regjeringsapparat nærmest er kjemisk fritt for denne typen mangfold. De fleste politikere vet f.eks. ingen ting om hva slags arbeid blinde kan utføre.
Dersom verken regjerings- eller opposisjonspartiene har evne og eller mot til å bekjempe diskrimineringen ved å ansvarliggjøre arbeidsgiverne, vil arbeidsløsheten blant de mest marginaliserte gruppene, fortsette å ligge mellom 60 og 80 %, og mange vil også i fremtiden bli presset ufrivillig over på uføretrygd.

Tilgjengelighet