En brun fisk som blir stoppet av en hånd og holdt utenfor resten flokken av oransje fisker

Vi vil:

 • Bekjempe alle former for diskriminering av funksjonshemmede.
 • Arbeide for en mest mulig robust anti-diskrimineringslovgivning med effektive sanksjonsmuligheter.
 • Arbeide for et effektivt strafferettslig vern mot diskriminering, vold og overgrep, hatefulle ytringer og hatkriminalitet.
 • Arbeide for at CRPD skal inkorporeres i Menneskerettsloven.
 • Kreve at norsk lov og praksis oppfyller CRPD.

Strategi:

 • Dokumentere og spre kunnskap om diskriminering av funksjonshemmede.
 • Påvirke opinionen for å oppnå tverrpolitisk støtte for at funksjonshemmede skal ha samme grad av vern mot diskriminering, mobbing, hatkriminalitet og overgrep som andre borgere.
 • Søke samarbeid med alle som kjemper mot diskriminering.
 • Gi råd og støtte til enkeltpersoner som opplever seg diskriminert.

Umiddelbare krav:

 • Norge må trekke tilbake tolkningserklæringene til CRPD!
 • Norge må avskaffe lover som tillater tvang og umyndiggjøring av funksjonshemmede i samsvar med artikkel 12 og 14 i CRPD.
 • Hatkriminalitet mot funksjonshemmede må registreres og gis samme oppmerksomhet av påtalemyndigheten som andre former for hatkriminalitet.

Vedlikehold på stopdisk.no

Vi har nedetid på stopdisk.no på grunn av vedlikehold.