1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Refusert av media
  6. /
  7. Det er risikabelt å...

Det er risikabelt å ansette folk (2011)

Det er risikabelt å ansette folk

av Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen

Regjeringen og arbeidsgiverorganisasjonene kjører funksjonshemmede foran seg i sin kamp for å svekke stillingsvernet. Dette er gammel medisin, som om den skulle fungere bedre, enn den gratis arbeidskraften NAV har forsøkt å tilby i alle år. Å åpne opp for midlertidige ansettelser begrunnes med at arbeidsgiver opplever det som risikofylt å ansette funksjonshemmede. Siden dette er et alvorlig inngrep i stillingsvernet, er det på tide at faktagrunnlaget for å hevde at det er en større risiko å ansette funksjonshemmede, legges fram. Funksjonshemmede er ikke en ensartet gruppe. Vi snakker om folk som er friske, kronisk syke, noen har full arbeidsevne, andre har redusert arbeidsevne, det er høyt kvalifiserte og det er ufaglærte. Men først og sist: det er risikofylt å ansette mennesker, men det vises ofte ikke på dem. Ansatte kan få livskriser og psykiske knekk, syke barn og foreldre, ha arvelige sykdommer som plutselig melder seg, alle kan få kreft og en hel del andre ”folkesykdommer”. Og noen viser seg late og udugelige når de først har fått fast jobb. Det er i det hele tatt risikosport å være avhengig av menneskelig arbeidskraft. Det er forståelig at arbeidsgiver vil ha kontroll, men å åpne for midlertidige stillinger for funksjonshemmede eller andre gir falsk trygghet. Regjeringen ber på denne måten funksjonshemmede om å bekrefte at de er en risikogruppe, dvs. bekrefte de fordommene arbeidsgiver har. Det finnes masse dokumentasjon på at arbeidsgivere bygger på fordommer og ukunnskap om hva slags arbeid mennesker med ulike funksjonsnedsettelser kan ha. Dette fører til at funksjonshemmede diskrimineres, slik kvinner ble diskriminert da arbeidsgivere fikk bygge på antagelser og forestillinger og ikke på fakta om hva slags arbeid kvinner kunne ha. Stopp Diskrimineringen etterlyser derfor vilje til å bekjempe diskriminering, ved bl.a .å ta opp igjen forslaget fra forrige sentrumsregjering om innføring av ikke-diskrimineringsklausuler ved offentlige kontrakter. Midlertidige stillinger bidrar kun til å stigmatisere den fra før mest diskriminerte gruppen på arbeidsmarkedet.

Tilgjengelighet