1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Refusert av media
  6. /
  7. Hva mener du Westhrin?...

Hva mener du Westhrin? (2011)

Hva mener du Westhrin?

av Berit Vegheim
Stopp Diskrimineringen

Vi håper at det er en forsnakkelse når statssekretær Henriette Westhrin skriver i Dagsavisen 5.7., at regjeringen vil sikre at all norsk lov er i tråd med FN konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter før Norge ratifiserer, CRPD. Det er konvensjonens sivile og politiske rettigheter som krever umiddelbar innfrielse. Og det er den begrunnelsen vi har fått. Vi kan støtte at endring av vergemålsloven skjer forut for ratifisering, fordi dette handler om den mest fundamentale rettighet av alle; retten til rettslig handleevne. Å være fratatt denne retten, innebærer sivil død. Men nå er vergemålsloven vedtatt.
En annen ting er at CRPD i realiteten ikke gir nye rettigheter enn dem som er nedfelt i eksisterende konvensjoner, og slik sett skulle vergemålsloven ha vært endret for lenge siden.
Men det er først med CRPD at de menneskerettigheter som skulle omfatte alle, er blitt reelle for funksjonshemmede.
Som vi har påpekt i flere år, må bla Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven også forsterkes for å innfri CRPD, og det bekymrer oss mer at regjeringen trenerer dette arbeidet, selv om det ikke hindrer ratifikasjon av CRPD.
Westhrin avslutter med at hun håper NHF vil være med på arbeidet med å styrke funksjonshemmedes rettigheter.
Er det noe denne regjeringen har utmerket seg med, så er det å ikke vise samarbeidsvilje med oss som jobber nettopp på dette feltet. Vi ser derfor fram til en ny tone når vi neste gang tar kontakt.

Tilgjengelighet