1. Home
  2. /
  3. Politiske innspill
  4. /
  5. Innspill
  6. /
  7. Innspill 2008
  8. /
  9. Innspill til utredning om...

Innspill til utredning om varer, tjenester og informasjon rettet mot allmennheten

Innspill til utredning om varer, tjenester og informasjon rettet mot allmennheten

Innspillet er svar på invitasjon  i brev av 13.10.08 fra BLD
I dette innspillet går vi  litt utover rammen for bestillingen, men vi regner med at dette er synspunkter  som kan komme til nytte i det videre arbeidet, og som vi også vil komme tilbake  til senere.
Stopp Diskrimineringen  slutter seg til grunnlagsdokumentets beskrivelse og utlegning av temaene for  utredningen. Informasjon utgjør både en del av ulike varer og tjenester, men  utgjør også en tjeneste i seg selv. Vi har derfor valgt å behandle informasjon rettet  mot allmennheten i et eget avsnitt i tillegg til å behandle det som en type  tilrettelegging av varer og tjenester.
1. Lovens formål må stå i sentrum     Innledningsvis vil vi  understreke betydningen av at utredningen setter lovens formål (jf. § 1) i  sentrum. Målet med tilretteleggingen er å sikre mennesker med funksjonsnedsettelser  rett til varer og tjenester og informasjon på linje med resten av befolkningen.
Utredningen må ta  utgangspunkt i at:
 Personkretsen       er heterogen
Funksjonshemmede har ingen ting til felles, bortsett fra å  bli hemmet i å fungere på grunn av menneskeskapte barrierer.
 Tilrettelegging       krever et bredt spekter av virkemidler
Barrierene er av helt forskjellig  karakter.
 Plikten       til tilrettelegging må omfatte de tiltak som til enhver tid er effektive       og egnede for å oppnå lovens formål: likestilling.
2. Behov for presis og dekkende begrepsbruk     Vi viser til vårt innspill  til BLD, datert 5. mai 2008, hvor vi redegjør for betydningen av tydelig og  presis begrepsbruk. I innspillet anbefaler vi å benytte begrep som ”egnet”  eller ”effektiv”, i stedet for det mer vage og upresise ”rimelig”. Begrepet  ”rimelig” gir på samme måte som det motsvarende engelske begrepet ”reasonable”,  assosiasjoner til økonomisk lønnsomhet.
3. Generell tilrettelegging av proaktiv karakter     Vi har andre steder  argumentert for behovet for at loven også må inneholde en plikt til generell  tilrettelegging utover universell utforming, og går ikke i dybden på dette her.
Mange andre land har en  anti-diskrimineringslovgivning som tar utgangspunkt i at personkretsen er  heterogen, og derfor trenger et bredt spekter av virkemidler. Det er også noen  av disse landene Syseutvalget peker på som foregangsland når de argumenterer  for en regulering av proaktiv karakter i kap. 10.12.4.1: Utvalget ønsker å foreslå en regulering  som virker proaktivt ved å bidra til økt tilgjengelighet i samfunnet for mange  mennesker, uavhengig av ulike typer nedsatt funksjonsevne. Blant de landene  utvalget har studert, er det særlig Storbritannia, USA og Australia som har  tilretteleggingsregler av slik proaktiv, generell karakter. Erfaringen viser at  det nettopp er disse landene som har oppnådd merkbart økt tilgjengelighet.
Disse landene sidestiller  fysiske og ikke-fysiske forhold, og overlater ikke til den enkelte å måtte  initiere sin egen tilrettelegging.
Stopp Diskrimineringen er  enig med Syseutvalget om at plikten må være av proaktiv karakter, og vi støtter  også de tre avgrensningskriteriene som utvalget har trukket opp rundt plikten  til individuell tilrettelegging. Individuell tilrettelegging er kun egnet som  strategi når relasjonen mellom person og pliktsubjekt oppfyller disse  kriteriene.
Det er verken rasjonelt  eller ønskelig å basere plikten til tilrettelegging på at den enkelte først må  dukke opp og melde sine behov hos tilbydere av varer og tjenester. Tilbyderne  skal kunne forholde seg til ulike kundegrupper, og forberede seg på å betjene  disse ved å etablere praksiser og rutiner som ivaretar hensynet til diskresjon  og kundens integritet på vanlig måte.     I vedlegg 1 har vi laget  en oppstilling over kjennetegn på individuell vs. generell tilrettelegging.
4. Hvem har behov for tilrettelegging?     Stopp Diskrimineringen ser  det ikke som et poeng i seg selv å lage en oppstilling som låser bestemte  tilretteleggingstiltak til bestemte kategorier funksjonsnedsettelser. En slik  struktur oppfatter vi som for rigid til å få fram at svært mange har nytte av  samme tiltak. Det er viktigere å få fram at de fleste mennesker med  funksjonsnedsettelser faktisk har bruk for et eller flere tilretteleggingstiltak  i tillegg til, eller i stedet for universell utforming.
Mennesker med kognitive og  nevrologiske funksjonsnedsettelser møter på samme måte som mennesker med  nedsatt syn og hørsel, barrierer av kommunikasjons- og informasjonsmessig art.  Dette er store grupper som bl.a omfatter afatikere, velfungerende  utviklingshemmede, dyslektikere, personer med MS og Parkinson, autister og  syns- og hørselshemmede inklusive blinde og døve. Mange diagnoser og syndromer  innebærer flere funksjonsnedsettelser, og det er derfor ikke fruktbart å lage  tradisjonelle skillelinjer.
I tillegg kommer alle som  har motoriske og bevegelsesmessige funksjonsnedsettelser. For eksempel kan en  aldri se for seg at butikker skal bli universelt utformet, slik at alle varer  står i sittehøyde. Videre vil nedsatt bevegelsesevne i armene og nedsatt  koordineringsevne alltid hemme mennesker i å betjene seg selv, uansett hvor universelt  utformet samfunnet blir.
Vår opplisting tar derfor  utgangspunkt i typer tilrettelegging og situasjoner hvor tilrettelegging  kreves.
5. Hva innebærer tilretteleggingskravet?     Det er en feilslutning å  definere all tilrettelegging som ikke fanges opp av universell utforming som  særløsninger, slik det bl.a er gjort i lovens forarbeider. En slik definisjon  må snarere ses på som uttrykk for et bestemt perspektiv på årsaken til at  personkretsen funksjonshemmes og ekskluderes. Ut fra et slikt perspektiv, betraktes  universell utforming som universalløsningen.
Vi ser derfor behovet for  å avmystifisere og alminneliggjøre de tiltak og virkemidler som må omfattes av  tilretteleggingskravet. For mange grupper vil den type tilrettelegging som er  påkrevet, fanges opp av det vi legger i begrepet ”god gammeldags  serviceinnstilling”. Slik tilfellet er når det gjelder universell utforming,  vil hele befolkningen dra nytte av god service. Alle har fordel av god  tilrettelegging. Men mens den øvrige befolkningen klarer seg greit uansett,  fører manglende universell utforming eller manglende service til utestengning  og eksklusjon fra deltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser.
I tillegg vil det  selvfølgelig også være behov for andre former for tilrettelegging. Mange møter  kommunikasjons- og informasjonshemmende barrierer, og opplever problemer med å  forstå og tolke sine omgivelser. Det kan bety behov for hjelp til å beskrive,  tolke og orientere seg i omgivelsene, f.eks. tegnspråktolk, ledsagertjeneste og  muntlig forklaring av kundeinformasjon. Videre vil tilrettelegging kunne  innebære å hente og finne fram noe for kunden som bøker i biblioteket, varer i  butikken og mat i buffeten.
Vi viser til opplisting  nedenfor av ulike typer tilrettelegging og ulike situasjoner hvor  tilrettelegging kreves. Opplistingen er så supplert med konkrete eksempler på  situasjonsbestemt tilrettelegging.
6. Behov for lovfesting     Mange virksomheter yter  god service og bistår kunder og gjester på en naturlig måte etter behov. For  noen tjenesteytere er det helt selvfølgelig å sette kunden eller gjesten i  sentrum. Men servicenivået er svært ujevnt og kan variere også innenfor en og  samme virksomhet. Det er ikke forutsigbart hva slags service som tilbys. Det er  svært ofte mangel på retningslinjer og instrukser, noe som åpner for at  praksiser blir personavhengige.
Innspill Stopp  Diskrimineringen har fått, bl.a på våre kurs om DTL i høst, viser at  tjenesteytere og ansatte i virksomheter rettet mot allmennheten ofte opptrer  uprofesjonelt i møte med funksjonshemmede som etterspør personlig service eller  alternative løsninger til selvbetjening.     Ansattes atferd beskrives  som avvisende, uhøflig og til og med aggressiv når kunder ber om hjelp. Kunder  opplever å bli skjelt ut fordi man ikke kan bruke køsystemer, stopper busser  for å spørre hva som står på dem, ber om opplesing av informasjon eller ber om  service i butikken. Videre opplever kunder å måtte legitimere sine servicebehov  til tross for åpenbar synlig funksjonsnedsettelse som hvit stokk. Funksjonshemmede  blir blinket ut og stigmatisert på grunn av manglende tilrettelegging. Mange,  bl.a undertegnede, har flere ganger klaget på uhøflig og dårlig kundebehandling.  Resultatet er gjerne at man får en unnskyldning, men at virksomheten ikke  foretar seg noe for å endre praksis og lage instrukser som kan hindre at  diskrimineringen gjentar seg.
Ved lovfesting vil  virksomhetene måtte forholde seg til plikten de er pålagt, sette seg inn i  hvilke krav som stilles til dem, og lære opp ansatte til å håndtere ulike kundegrupper  profesjonelt.
Fra andre land har vi sett  at bevisstheten om lovpålagte plikter fører til bedre praksis, skrevne  retningslinjer og instrukser. Dette erfarer vi også selv når vi reiser i land  hvor anti-diskrimineringslovgivning med krav om ”reasonable accommodations” har  virket en stund.
Stopp Diskrimineringen er  ikke i tvil om at det også i Norge er nødvendig å lovfeste plikt til egnet  tilrettelegging, for å sikre lik rett til varer og tjenester.
Dersom lovpålegg skal virke, forutsetter det  imidlertid at det lages fyldige veiledere som er målrettet mot ulike typer  pliktsubjekter. Vi viser til Codes of Practice i England og tilsvarende  guidelines i USA som vi tidligere har gjort BLD kjent med.
7. Hva er rimelig å kreve av pliktsubjektene?     Stopp Diskrimineringen vil  innledningsvis vise til andre lands lovfestting av plikt til tilrettelegging,  og tilhørende veiledere som eksemplifiserer hva slags tilrettelegging som kan  forventes.
Rekkevidden av plikten må  i tråd med uforholdsmessighetsbegrensningen tilpasses den enkelte virksomhet  når det gjelder størrelse, antall ansatte, omsetning og totale ressurser. For  eksempel må det stilles strengere krav til en virksomhet som er del av en stor  kjede, slik praksis er i bl.a USA. Videre må vi kunne stille større krav til et  offentlig kontor, enn til små private virksomheter.
Et krav om egnet  tilrettelegging legger opp til stor grad av fleksibilitet når det gjelder valg  av praktiske tiltak og virkemidler. Dette må tydelig fremgå av veiledere som må  være rause på eksempler som tar høyde for små og store virksomheters  forutsetninger.
Samtidig er det viktig å  understreke at det nettopp på grunn av tilretteleggingskravets art, må  forventes at tjenesteyter er i stand til å betjene alle kundegrupper  tilfredsstillende. Hvis ikke, vil vi mene at en tjenesteyter gjør seg skyld i  direkte diskriminering. Vi viser til eksemplet om butikk nedenfor og vedlagte  avisutklipp, hvor det fremgår at en liten butikk i Tromsø yter svært god  service, uten å oppleve dette som en uforholdsmessig byrde. Snarere kan dette  ses på som et konkurransefortrinn i kampen om kundene.
Stopp Diskrimineringen vil  også peke på et annet forhold som har kommet i bakgrunn når spørsmål om  hvorvidt et krav om egnet tilrettelegging vil utgjøre en byrde for virksomheter  i Norge.
Det har i lengre tid vært  en utvikling mot stadig større bruk av selvbetjeningssystemer som erstatning  for servisepersonell og tjenesteytere både innenfor privat og offentlig sektor.
Nå ser det imidlertid ut  som det innenfor noen sektorer og virksomheter tas i bruk servicepersonell  igjen. Både på NAV kontor og i bank, kan man finne såkalte verter som tar imot  kunder og veileder dem.
Vi kjenner til et forsøk  Nordea har gjort med å plassere et par bankverter i de største filialene for å  se om det kan effektivisere betjeningen.     Så vidt vi vet, er denne modellen hentet fra USA (floor-managers), og er en  trend som kan ses på som fremprovosert av selvbetjeningssamfunnet.     Det viser seg ifølge Nordea selv, at mange kunder (vi har hørt nevnt opp til 25  %) får hjelp raskere, og ofte uten at de trenger å bruke køsystemet.
Det kan se ut som om effektivitetsgevinsten ved selvbetjeningsstrategien har  sitt metningspunkt. Et system som baserer seg på at alle kunder skal være  rasjonelle og tilpasse seg menystyring av sine behov, kan ende opp med å bli  irrasjonelt på grunn av manglende fleksibilitet i forhold til kundenes faktiske  behov.
Stopp Diskrimineringen vil  uansett be den interdepartementale gruppen merke seg dette eksemplet på at næringslivet  selv oppdager at selvbetjening må kombineres med personlig service.     Videre kjenner vi til at  NAV kontorene har tatt i bruk en lignende ordning med verter som veileder  brukerne som oppsøker kontoret.
Til slutt vil vi vise til  at myndighetene i land som USA understreker hvilket økonomisk potensial som  ligger i å oppfylle ADA-lovgivningen. Norske myndigheter må kommunisere til  bedriftene at god service er et konkurransefortrinn. Målet må være at norske  bedrifter etter hvert kan betrakte fysisk og praktisk tilrettelegging på samme  måte som miljøtiltak, og at dette på sikt får samme status. Lovgivningen er imidlertid  avgjørende for å få fram en slik tenkemåte, fordi lovgivning gir tyngde og  viser at dette er viktig for samfunnet.
8. Typer tilrettelegging
 bistand ved innkjøp
 personlig service ved  køsystem
 bistand med å forsyne seg
 bistand til å finne  nummerert sitteplass
 bistand til å finne fram  og orientere seg omvisning
 orientering om omgivelser  og fasiliteter finne fram produkter eller  annet
 ta med varer ut til kunden  om butikken er fysisk utilgjengelig
 ledsagertjeneste knyttet  til transportør/trafikkterminal
 assistanse til på og  avstigning av transportmidler
 personlig service ved  selvbetjeningssystemer
 fleksibilitet i forhold  til bruk av tid
 mulighet for hvile under  venting og køståing
 tolking av tale til  tegnspråk og skrifttolking av visuelle  omgivelser
 forklaring og forenkling  av informasjon til kunder, forbrukere og brukere
 opplesning av skriftlig  informasjon
 bistand til  skjemautfylling
 tilgang på alternativ til  allergifremkallende stoffer i mat
 tillatelse til å ta på  gjenstander
8.1. Situasjoner hvor personlig service kreves
 på  stasjon/terminal/flyplass
 til og fra/på og av transportmidlet
 i butikken
 på spisesteder, hoteller ol.
 på offentlige kontor
 på teater, kino, konserter, idrettsarrangementer
 på omvisning, museer,  utstillinger og andre kulturarrangementer
 på bibliotek, i  svømmehaller og treningssenter
 på bensinstasjon
 på sykehus og lignende  type institusjoner
 ved bruk av elektroniske  køsystemer
 ved bruk av alle typer  selvbetjeningssystemer
8.2. Eksempler
Eksempel: stasjon/terminal/flyplass På stasjoner og i terminaler er  målet å komme på riktig transportmiddel i riktig tid. For mange blir det for  mye informasjon å forholde seg til i omgivelsene. Videre forutsetter  informasjonssystemene i dag godt syn.
Vi vil først understreke  at potensialet for å bedre den visuelle informasjonen er enormt på norske  trafikkterminaler av alle slag. Universell utforming vil gjøre mange flere  selvhjulpne.
Det vil likevel alltid  være behov for ledsagertjeneste for enkelte passasjergrupper som ikke klarer å  orientere seg, eller å lese, forstå og tolke informasjonen.
Ledsagertjenestene som er  etablert i dag fungerer ikke tilfredsstillende, dvs. de fungerer etter skrevne  og uskrevne regler som stiller funksjonshemmede dårligere enn andre passasjerer  på reise.     Hvilke krav som må  stilles, vil vi gjerne få komme tilbake til, og nøyer oss med behovet for  lovfesting av ledsagertjeneste.
Vi vil videre trekke fram  at prosedyrer og praksiser rundt tog- og flyreiser for passasjerer i rullestol  er svært kritikkverdige, stigmatiserende og belastende. Det stilles urimelige  krav til oppmøte, til ventetider og ofte må en reisende med rullestol møte opp  først, men kommer ombord sist.
Siden det vil ta lang tid  å realisere universell utforming av transportmidler, må det også være en  lovfestet rett i DTL å få tilrettelegging i form av bistand til på og  avstigning. Det må ikke være mulig å nekte noen å reise i påvente av universell  utforming.
Eksempel: omvisning og ledsaging     På arrangementer hvor man  har bestilt sitteplass, må det kunne kreves at man får hjelp til å finne  plassen.     Ved besøk på nye steder,  er det behov for omvisning eller ev. noen som kan følge til et  bestemmelsessted. Dette kan gjelde alt fra treningsstudio hvor man skal trene,  eller ved besøk på sykehus.
Eksempel: hotell     Personlig service på  hotell kan omfatte bistand til å finne fram, utføre ulike praktiske gjøremål og  rutiner og eller veiledning i bruk og betjening av installasjoner og utstyr,  f.eks.     – utfylling av  registreringsskjema     – betjene heis     – finne rom og nødutgang     – betjene fjernkontroll,  minibar og ev. andre fasiliteter     – forsyne seg fra buffet     – opplesing av viktig  informasjon     Den bistand som er vist over  inngår i service som ytes fra hoteller i dag, men servicenivået er ujevnt, og  det er ikke forutsigbart.
Eksempel: butikk     Dette  eksemplet på god service i butikk er også av interesse når det gjelder  vurdering av hva man kan forvente av små virksomheter. Eksemplet er sitat fra  innspill vi har mottatt fra Norges Blindeforbunds fylkeslag i Troms som ga  tilgjengelighetsprisen.
Den butikken i Tromsø  som fikk NBFs tilgjengelighetspris i høst, har laget løsninger som sikrer at  jeg kan handle like fort og faktisk like spontant som øvrige kunder.
Utfordringen er: 1. Jeg skal få tak i de  varene jeg trenger. 2. I en butikk er det  mye informasjon som bidrar til kundens valg. Det er reklame, tilbud, varefakta  og bruksanvisninger. Hvis jeg velger en ny gryte, bør jeg vite om denne bør  serveres med ris, og hvilket kjøtt som anbefales. Da kan jeg sikre meg dette i  samme slengen. Hvis jeg skal åpne et tett avløp, må jeg vite om produktet er  forenelig med den installasjonen jeg har hjemme. Kan det benyttes på plastrør.  Jeg trenger tilgang på slik informasjon. 3. Jeg har det like  travelt som andre kunder. Løsningen som tilbys meg må være tidseffektiv.
Den praktiske løsningen  i vår butikk er slik: – når jeg kommer inn i  forretningen, søker jeg mot kassen som alltid er betjent. Jeg får da beskjed om  at jeg er observert og vil få hjelp.
– Jeg får hjelp til å  finne fram til og plukke ned de varene jeg vet jeg trenger.
– jeg får informasjon om  hovedgrupper av varer vi passerer på veien. Jeg blir også informert om tilbud,  også de vi ikke passerer, likeså alternativer for den varen jeg kjøper. Det  hender jeg ber om «å få se» før varen går i kurven. Det bidrar til at  jeg gjenkjenner varen på pakningen når jeg kommer hjem.
– den som hjelper  fungerer i praksis også som ledsager. I en bråkete forretning må dette  formaliseres litt mer ved at jeg f.eks. holder i varevogna.
– Ved kassen plukkes  varene på båndet, jeg betaler, og imens er varene puttet i handlenett av  hjelperen.
Eksempel: køsystem     Forarbeidene til DTL er  klare på at køsystem er omfattet av plikten til universell utforming. Dette  kravet er imidlertid ikke basert på kunnskap om hvorvidt det faktisk lar seg gjennomføre.
Stopp Diskrimineringen vil  understreke at det til dags dato ikke har latt seg utvikle noe universelt  utformet køsystem, dvs. et system som muliggjør at også blinde og sterkt  svaksynte klarer seg uten bistand.
Derimot har vi eksempler  på at det lar seg gjøre å kombinere universell utforming og personlig service.     Nordea har laget et system  som muliggjør å trekke kølapp ved hjelp av lyd. Kunden får automatisk beskjed  om å sette seg og vente til man blir hentet. Ved igangsetting av lydfunksjon,  vil det automatisk komme opp en melding til bankfunksjonæren om at den som har  trukket det bestemte kønummeret, skal hentes.
Systemet er opprinnelig  laget for å få til en prioritering av bankens egne kunder, men ble  videreutviklet til å fungere med lyd og store bokstaver. Dette gjør at også  synshemmede som bruker sitt bankkort som ID, blir prioritert i køen på linje  med alle øvrige av bankens egne kunder.
Eksempel: bensinstasjon     Nedenfor har vi hentet et  eksempel fra USA, basert på en avgjørelse om hva som kan kreves når kunden ikke  selv kan fylle bensin.
Kilde: ADA HOME PAGE Assistance at Self-Serve Gas Stations
People  with disabilities may find it difficult or impossible to use the controls,  hose, or nozzle of a self-serve gas pump. As a result, at stations that offer  both self and full service, people with disabilities might have no choice but  to purchase the more expensive gas from a full-serve pump. At locations with  only self-serve pumps, they might be unable to purchase gas at all.     The  Americans with Disabilities Act (ADA) requires self-serve gas stations to  provide equal access to their customers with disabilities. If necessary to provide access, gas stations must –
 Provide refueling       assistance upon the request of an individual with a disability. A service       station or convenience store is not required to provide such service at       any time that it is operating on a remote control basis with a single       employee, but is encouraged to do so, if feasible.
 Let patrons know       (e.g., through appropriate signs) that customers with disabilities can       obtain refueling assistance by either honking or otherwise signaling an       employee.
Provide the refueling assistance without any charge beyond the  self-serve price.
9. Rett til informasjon rettet mot  allmennheten
Stopp Diskrimineringen vil  innledningsvis understreke betydningen av at den utredningen som nå skal lages,  er kvalitetssikret på området tilgjengeliggjøring av informasjon. Lovens  forarbeider inneholder flere feil og bygger på gale forutsetninger når det  gjelder beskrivelsen av utfordringene ved å sikre tilgang til generell  informasjon, jf. vår høringsuttalelse til NOU 2005:8. Den interdepartementale  arbeidsgruppen bør derfor innhente nødvendig fagkompetanse på området.
9.1. Elektronisk informasjon     For mange mennesker med  funksjonsnedsettelser har datateknologi og bruk av internett åpnet muligheten  for likestilling når det gjelder tilgang til informasjon og deltakelse.
Vi minner om at loven om  offentlige anskaffelser hjemler krav om universell utforming i § 6 og i  tilhørende forskrift. Dette pålegget plasserer offentlig sektor i en  særstilling. Selv om plikten i § 11 i DTL til universell utforming av  internettsider med tilhørende applikasjoner og dokumenter, ikke trer i kraft  før 2011, må den interdepartementale arbeidsgruppen ta i betraktning det  eksisterende lovpålegget.
I dagens  informasjonssamfunn er det det  elektroniske formatet som utgjør det universelt utformede formatet, ikke  den trykte versjonen. Siden nesten all informasjon produseres elektronisk, vil  det i prinsippet la seg gjøre å sikre de fleste borgere full tilgang til  offentlig informasjon.     Vi vil derfor forvente at  det konkluderes med at det offentlige  har plikt til å produsere all informasjon i et plattformuavhengig format.  Ut fra et slikt format vil det enkelt la seg gjøre å tilby ulike versjoner i  tillegg til den elektroniske, som trykt tekst i svartskrift eller punktskrift,  lydversjon (innlesing eller vha. Daisy-generator)
I dag har nesten alle  virksomheter en hjemmeside, og nesten alle etater og virksomheter legger opp  til at informasjon og betjening på internett er en del av hovedløsningen.
Den store utfordringen er  at informasjonen ikke blir universelt utformet. Synshemmede spesielt nektes  tilgang til informasjon, fordi både offentlige og private virksomheter velger å  benytte applikasjoner og dokumentformater på nett som er utilgjengelige. Det  finnes ingen teknologiske årsaker til denne utestengningen. På denne måten får  man ikke bestilt billetter til reiser og arrangementer, fylt ut selvangivelse  og andre skjemaer til det offentlige, bruke nettbank, lese dokumenter beregnet  for allmennheten, nyttiggjøre seg informasjon om offentlige myndigheters tilbud  og service, lover og regler, plikter og rettigheter.
Av det ovenstående fremgår  det at vi ikke kan se særlige grunner for noen avgrensning når det gjelder  retten til informasjon som foreligger elektronisk og er rettet mot  allmennheten.
9.2. Formidling av informasjon på en forståelig  måte     Informasjonsformidling  handler også om selve uformingen av budskapet.     Mange mennesker med  lesevansker, nevrologiske og kognitive funksjonsnedsettelser har behov for at  informasjonen er lett å forstå, enten den gis muntlig eller skriftlig. Døve og  hørselshemmede vil trenge tegnspråktolker og skrivetolker i møte med offentlige  myndigheter og tjenesteapparatet.
Det offentlige har et  særlig ansvar for å sikre at informasjon om rettigheter og plikter, vedtak og  tilbud til borgerne når fram til alle.
En del mennesker vil være passive  i møte med saksbehandlere. De trenger ekstra grundig og lettfattelig veiledning,  men kommer ofte ut av viktige møter med offentlige instanser med et innfløkt  dokument i hånden om sine rettigheter eller om et vedtak som er fattet.
Offentlige kontorer gjør  seg skyldig i å svikte sin informasjons og veiledningsplikt når de sender et  svært teknisk og uforståelig brev til personer som saksbehandler vet ikke har  forutsetninger for å forstå informasjonen som gis. Videre må saksbehandlere og  veiledere forsikre seg om at den muntlige informasjonen som gis, er oppfattet  og forstått.
Stopp Diskrimineringen har  grunn til å tro at det legges for lite vekt på kunnskap om budskapsformidling i  offentlig sektor. Måten man gir informasjonen på, må tilpasses mottakeren i det  enkelte tilfellet, og dette krever bevissthet og kunnskap om ulike måter å  kommunisere på.
Det må være et mål at all  viktig informasjon fra det offentlige tilbys på alternative måter, f.eks. en  lettlest versjon. Videre må det alltid finnes en kompetent person som kan  forklare og veilede som alternativ til skriftlig informasjon. Noen mennesker  vil aldri kunne forholde seg til skriftlig informasjon uansett hvor lettlest  den blir.
10. Definisjon av allmennheten i §§ 9 og 11     Læresteder er ikke blant  pliktsubjektene som er pålagt aktivitetsplikt etter § 11 i DTL.     Stopp Diskrimineringen  mener det er flere forhold som taler for at læresteder faktisk kommer inn under  definisjonen av allmennheten. Vi ber om at arbeidsgruppen tar følgende forhold  i betraktning.
På  utdanningsinstitusjonenes hjemmesider ligger det masse informasjon som er  rettet mot alle, ikke bare spesielle målgrupper som elever og studenter. Dette  er informasjon om studietilbud, prosjekter, forskning og opptak. Enhver borger  har tilgang til og kan nyttiggjøre seg denne informasjonen. Etter vår  oppfatning er det ikke naturlig å skille mellom utdanningsinstitusjoner og  annen offentlig og privat virksomhet som informerer om seg selv og sitt tilbud  til publikum. På samme måte som utdanningsinstitusjonenes informasjon om opptak  ikke vil være interessant og relevant for alle, vil heller ikke NAV sine tilbud  være av allmenn interesse. Målgruppen er de som til enhver tid er i en bestemt  situasjon, f.eks. de som skal søke sosialstønad, søke dagpenger eller lete  etter ledig jobb. Videre er målgruppen for bankenes spare- og lånetilbud  mennesker som har behov for lån eller å opprette konto, målgruppen for tilbud  om å søke byggetillatelse er de som vil bygge hus.
Videre vil vi henlede  arbeidsgruppens oppmerksomhet på forarbeidenes begrunnelse for at skoler skal  være omfattet av § 9. I Ot.prp. nr. 44, kap. 10.2.4.4 står det følgende:
Eksempler på offentlige virksomheter rettet mot  allmennheten er offentlige kontorer der publikum kan henvende seg,  idrettsanlegg, virksomheter som tilbyr offentlig transport samt kulturbygg.  Utvalget nevner også skoler, sykehus og fritidsklubber som eksempler på  virksomheter som er pliktsubjekter etter § 9. Slike virksomheter er rettet mot  mer spesifiserte målgrupper. En skole driver opplæringsvirksomhet for en  nærmere spesifisert målgruppe, men vil over tid kunne oppleve variasjon blant  de menneskene, elever, foreldre og andre som skal kunne benytte bygninger og  arealer ellers. I tillegg brukes skolebygg ofte til andre formål enn opplæring,  for eksempel til kulturtiltak, som valglokaler mv.
Slik vi tolker Ot.prp. nr.  44, er begrunnelsen for at skoler skal være omfattet av § 9 todelt. For det  første fordi skolebygget og skolens tilbud også skal benyttes av foreldre og  andre i tillegg til elevene. For det andre fordi skolen benyttes til ulike  typer arrangementer utenfor skoletid.
Dersom foreldre har rett  til universell utforming av skolebygg etter § 9, har de etter samme paragraf  rett til universell utforming av skolens informasjonskanaler. Skolene bruker i  dag programvare som er utilgjengelig for bl.a synshemmede foreldre. Samtidig er  foreldre forpliktet til å holde seg orientert via internett.
Det er ingen prinsipiell  forskjell mellom skolen som virksomhet rettet mot allmennheten i § 9 og i § 11.  Den eneste forklaringen vi kan finne for at lovens forarbeider (NOU 2005:8 og  Ot.prp. nr 44) opererer med et skille mellom bygg og IKT knyttet til læresteder,  er som vi og andre har påpekt i høringsuttalelse til NOU 2005:8 og i andre  innspill, at lovens forarbeider er preget av et høyde- og breddeperspektiv på  tilrettelegging. Lovutvalget gir selv uttrykk for manglende kompetanse på IKT  og informasjon.
Stopp Diskrimineringen vil  be om at arbeidsgruppen sørger for harmonisering av §§ 9 og 11 når det gjelder  definisjon av læresteder som virksomheter rettet mot allmennheten.

Vedlegg 1
Sentrale kjennetegn ved generell og individuell  tilrettelegging
 Ustabil/flyktig       relasjon vs. varig relasjon
 Proaktiv       karakter vs. retroaktiv
policy, prosedyrer og  praksis etableres uavhengig av meldt behov og uten krav om dokumentasjon av  diagnose
 Kommersielt       perspektiv vs.       velferdsrettighetsperspektiv
tilbyder kan ha egne  interesser f.eks. i kunders kjøpekraft
 Gruppeorientering vs. individorientering
identifisering av ulike  kundegruppers behov
 Fagkompetanse vs. individuelle preferanser
kunnskap innhentes fra  fagmiljøer, representative organer osv.
 Fleksibilitet vs. skreddersydde særtiltak
tar hensyn til ressurser  som foretakets kapital, størrelse og karakter
 Diskresjon vs. ”støyende” spesialbehandling
krever etablering av  rutiner, ev. skrevne instrukser, kontinuerlig opplæring av staben i å møte  ulike kundegrupper etter vanlige servicestandarder

Tilgjengelighet