1. Home
 2. /
 3. Politiske innspill
 4. /
 5. Høringsuttalelser
 6. /
 7. HØRINGSUTTALELSER 2007
 8. /
 9. Høringsuttalelse om innføring av...

Høringsuttalelse om innføring av aktivitetsplikt

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030  Oslo

Høringsuttalelse om innføring av aktivitetsplikt

Stopp Diskrimineringen takker for invitasjon til høring om  innføring av aktivitetsplikt i diskrimineringslovgivningen.

Stopp Diskrimineringen støtter innføring av aktivitets- og  rapporteringsplikt, og vi viser til vår felles høringsuttalelse med  Samarbeidsutvalget av 10 organisasjoner, hvor høringsnotatets spørsmål blir  besvart.

Stopp Diskrimineringen ønsker i denne uttalelsen å dra oppmerksomhet  til en modell for aktivitetsplikt som Econ-rapporten omtaler, og som også har  vært foreslått innført tidligere i Norge.

I kap. 6.1.5 skriver Econ: ”Amerikanske modeller  for aktivitetsplikt, understøttet av økonomiske incentiver, gir som resultat at det har vært ikke ubetydelige effekter. Siden de norske alternativene som vurderes i hovedsak ikke baserer seg på økonomiske incentiver, er imidlertid overføringsverdien av de amerikanske resultatene meget  begrenset.”

Denne modellen som er omtalt i kap. 6.1.1, går ut på å knytte kravene om aktivitetsplikt til offentlige innkjøpskontrakter. Denne modellen har vært benyttet i mange år både i USA og Canada, og er etter hvert tatt i bruk i flere andre land. I USA er kontraktsklausuler ikke bare hjemlet i Executive  Order 11246 (kjønn og etnisitet) som Econ skriver, men også i Rehabilitation  Act sec. 503 for funksjonshemmede. I tillegg til føderal lovgivning finnes det  dessuten mange statlige og lokale reguleringer på området. I Storbritannia er  kontraktsklausuler hjemlet i diskrimineringsloven Race Relation Act, sec. 71.  Også der finnes det mer lokale reguleringer.

Som Econ peker på er dette en modell som har dokumentert  effekt, mens effekten av den modellen som foreslås i høringsnotatet er mer  usikker. Effekten henger både sammen med aktiv bruk av incentiver som Econ  peker på, men også at den foreslåtte modellen ikke innebærer sanksjoner. Det vil til syvende og sist være trusselen om medias negative omdømme som skal  sikre etterfølgelse av pålegg om aktivitets- og rapporteringsplikt.

Kontraktsfestet aktivitetsplikt er derimot egentlig et  frivillig tiltak; bedrifter velger selv om de vil gå inn på vilkårene for å  oppfylle en kontrakt med det offentlige. Til gjengjeld mister bedriften en god  kontrakt om vilkårene ikke aksepteres. Ifølge eksperter vi har hatt kontakt med  på dette området, er dette det mest effektive virkemidlet for å fremme både  sysselsetting og godt arbeidsmiljø for marginaliserte grupper, jf. vår  høringsuttalelse til høring om tiltak mot diskriminering ved offentlige  anskaffelser 2005 som vi legger ved. Se også vår høringsuttalelse til NOU  2005:8.).

Stopp Diskrimineringen er i tvil om hvor sterk effekt et  virkemiddel uten sanksjoner vil ha. Erfaring har vist at media ikke er overbevist  om at funksjonshemmede diskrimineres i arbeidslivet, og vi har grunn til å anta at negativt omdømme av bedrifter som ikke overholder aktivitetsplikten, i liten  grad vil forekomme i media.

Stopp Diskrimineringen vil derfor be om at kontraktsfestet aktivitetsplikt igjen vurderes innført i Norge. Dette tiltaket ble tatt opp av Holgersen-utvalget og lovet i Handlingsplan mot rasisme og diskriminering  2002-2006, og var ute på høring sommeren 2005. Bondevik ll regjeringen var i ferd med å innføre et slikt tiltak for alle diskrimineringsgrunnlag som er omfattet av vernet i aml. kap. 13, men saken var ikke ferdig utredet ved regjeringsskiftet.

Stopp Diskrimineringen vil vise til at det er mange forhold som taler sterkt for at denne modellen for aktivitetsplikt nå blir grundig vurdert:

 • ekstremt lav arbeidsdeltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelser, kun 45%
 • dokumentert utstrakt diskriminering av denne gruppen, bl.a i MMI undersøkelsen fra 2006 som viser at blinde faktisk ikke har mulighet til å komme til intervju uansett kvalifikasjoner
 • fraværet av denne målgruppen i bedriftenes mangfoldspolitikk og planer
 • svært lite fokus på arbeidsløsheten i denne målgruppen i media

Videre vil vi vise til at EUs innkjøpsdirektiv åpner for å  innføre aktivitetsplikt ved offentlige innkjøp, og at FN konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter som også refereres til i høringsnotatet, pålegger statene å ta i bruk alle egnede virkemidler for å bekjempe diskriminering.

Stopp Diskrimineringen vil understreke at modellen med kontraktsfestet aktivitetsplikt kan hjemles på ulike måter, se ovenfor, men at det i Norge vil være mest naturlig å ta inn en slik bestemmelse i loven om offentlige anskaffelser.

Oslo, 31.11.07

Med vennlig hilsen
Berit Vegheim
daglig leder
Stopp Diskrimineringen

Tilgjengelighet