1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Våre innlegg
  6. /
  7. Viktig debatt om diskriminering...

Viktig debatt om diskriminering på villspor

Viktig debatt om diskriminering på villspor

Berit Vegheim

Leder Stopp Diskrimineringen

Som ekspert på diskriminering av funksjonshemmede, reagerer vi på intervju 7.1. og svarinnlegg fra P. Olsen 30.1., om at lag og organisasjoner som får driftstilskudd ikke kan diskriminere ved valg til tillitsverv og posisjoner.

Det mest provoserende er at SPs Skjæveland klarer (som politikere flest) å utelate funksjonshemning når han lister opp hvem kravet må omfatte: «samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet».

Dernest; blir galt enda verre av måten funksjonshemning gis relevans i debatten på, både fra journalist Bjørnevik, SP-politikeren og Olsen. Her blandes bananer og pærer ved at man trekker inn kropp og funksjonsevne med resultat at funksjonshemning fremstår som noe helt annet enn andre diskrimineringsgrunnlag.

La oss minne om at saken dreier seg om forskjellsbehandling ved valg til tillitsverv og posisjoner, ikke fotballsparking eller annen kroppsaktivitet. Fordomsdiskriminering er forbudt uten unntak, og rammer funksjonshemmede like mye som andre utsatte grupper.

Derimot gis det unntak for religiøst grunnlag slik Olsen er opptatt av, men heller ikke her er kropp og funksjonsevne relevant å trekke inn. I lovens forarbeid som Olsen burde lest og referert til, Prop 81 (2016-17) står det på s. 121: «Forskjellsbehandling som er religiøst begrunnet oppfyller kravet til saklig formål dersom det dreier seg om forhold som har nær sammenheng med selve religionsutøvelsen. Hva som skal anses som religionsutøvelse må bedømmes ut fra det enkelte trossamfunns lære.» Og så videre.

Å kjempe mot diskriminering av funksjonshemmede er hver dag en kamp i motvind, og en hovedårsak til det er nettopp at politikere, media og folk flest ikke gjenkjenner at funksjonshemmede kjemper samme kamp mot fordommer og eksklusjon som andre diskriminerte grupper. Majoriteten erkjenner ikke at vi, Norges største minoritet, er systematisk utelatt fra innflytelse fra topp til bunn; enten det gjelder politiske partier, lag og organisasjoner eller andre arenaer.

Vi trenger våkne journalister og medier som gjenkjenner, og konfronterer politikere med, den systematiske utelatelsen av funksjonshemning fra debatt og politikk om diskriminering, innflytelse og representativitet. Det er ekstra beklagelig at helt irrelevante aspekter trekkes frem og forvirrer i en så viktig sak som ikke-diskriminerende vilkår for statsstøtte er.

Vi oppfordrer Jærbladet til å lage et informativt oppslag om Likestillings- og diskrimineringsloven og hvilket vern den gir utsatte grupper.

Vi stiller gjerne opp med vår kompetanse på diskrimineringsfeltet.

Tilgjengelighet