1. Home
  2. /
  3. CRPD
  4. /
  5. Argumentnotat CRPD
  6. /
  7. Argumentnotat-12.4

Argumentnotat-12.4

Måter å innarbeide/implementere/innlemme konvensjoner på

Det er flere måter å implementere konvensjoner på.

Implementering betyr alt fra å forutsette samsvar til å gjøre konvensjonsteksten til norsk lov.

Implementering kan skje på følgende måter:

Inkorporering: hele konvensjonsteksten tas inn/skrives inn i norsk lov

5 konvensjoner er tatt inn i sin helhet i Menneskerettsloven og har forrang ved motstrid

Disse konvensjonene er:

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, SP

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, ØSK

FNs kvinnekonvensjon, CEDAW

FNs barnekonvensjon, BK

Den Europeiske menneskerettskonvensjon, EMK

Rasediskrimineringskonvensjonen er tatt inn i Likestillings- og diskrimineringsloven og er sidestilt med nasjonal lov ved motstrid

Transformasjon: aktiv eller passiv

Aktiv transformasjon: lage ny lovtekst f.eks. en ny paragraf i en lov, basert på konvensjonen

Eks. En egen paragraf i straffeloven om tortur basert på Torturkonvensjonen

Passiv transformasjon: Forutsette at norsk lov samsvarer med konvensjonen, ved konstatering av rettsharmoni

Eks. CRPD

Tilbake til Argumentnotat-CRPD

Tilgjengelighet