1. Home
 2. /
 3. Politiske innspill
 4. /
 5. Høringsuttalelser
 6. /
 7. HØRINGSUTTALELSER 2008
 8. /
 9. Innspill fra Stopp Diskrimineringen...

Innspill fra Stopp Diskrimineringen til høring 28.4.2008 om Ot.prp. nr. 44 (2007-2008)

Stopp  Diskrimineringen ble stiftet i 2002 for å jobbe for et effektivt  diskrimineringsvern for alle mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi som  står bak stiftelsen har spesialisert oss på anti-diskrimineringslovgivning  etter å ha fulgt med i utviklingen internasjonalt på dette feltet de siste  15-20 år, og studert andre lands erfaringer med ulike typer rettslig  diskrimineringsvern.

 

Innledende merknader og  overordnede betraktninger

Innledningsvis  vil vi understreke betydningen av at funksjonshemmede nå får et  diskrimineringsvern på alle samfunnsområder, og ikke bare i arbeidslivet. Når denne  loven trer i kraft, vil ikke utesteder, hoteller, reiseselskaper, borettslag  mv. lenger kunne nekte noen adgang, fordi de ”ikke vil ha sånne her”. Det er  viktig å være klar over at det generelle diskrimineringsforbudet mot direkte og  indirekte diskriminering betyr svært mye for hele målgruppen og for mange  utgjør det et tilstrekkelig vern. Vi er også svært fornøyde med at regjeringen  opprettholder Syseutvalgets solid funderte definisjon av målgruppen; en  definisjon som bygger på det beste fra andre lands lovgivning.

Samtidig  må vi med stor beklagelse konstatere at vår kamp for å få et fullverdig  diskrimineringsvern for alle, uavhengig av type funksjonsnedsettelse, ikke har  ført fram. Lovforslaget bærer fortsatt preg av viktige mangler som vi påpekte i  vår høringsuttalelse til NOU 2005:8,  ikke minst den feilslutning at universell utforming er universalmidlet som  ifølge Syse-utvalget fjerner barrierene for deltakelse for alle mennesker med  nedsatt funksjonsevne med unntak av et lite fåtall med sterke kognitive  funksjonsnedsettelser.

Det er  skuffende at regjeringen fører videre den samme tilnærmingen med de samme  begrunnelser som Syse-utvalget. Dersom en tjeneste ikke består av noe fysisk som  lar seg omforme, skal vi ikke ha rett til å kunne bruke og nyte godt av denne tjenesten.

Konsekvensen  av denne tenkemåten, blir at regjeringen, i stedet for å foreslå en lov som  sikrer oss rett til de goder resten av  befolkningen nyter godt av, selve målsettingen med all  anti-diskrimineringslovgivning, foreslår en lov som sikrer rett til et bestemt virkemiddel. Vi kjenner ikke  til noe lignende tilfelle fra andre land.

Stopp  Diskrimineringen imøteser de varslede utredningene av hvordan rettskravet på  informasjon og varer og tjenester kan ivaretas. Det er viktig at utredningen  holder fokus på formålet, og ikke blir en fintolkning av FN konvensjonens krav,  slik ordlyden i 10.2.4.10 kan gi inntrykk av. Vi vil derfor understreke at det  å sikre retten til varer og tjenester, ikke er et spørsmål som dukket opp som  følge av FN konvensjonens krav. Dette dreier seg ene og alene om at  funksjonshemmede skal ha samme diskrimineringsvern som andre ekskluderte  grupper.

 

Kommentarer til lovforslaget

Til § 2 Lovens virkeområde

Stopp Diskrimineringen mener at hele loven bør ha samme virkeområde,  og vi vil særlig fremheve det negative ved at norske skip ikke skal tilrettelegges  for alle.

 

Til § 3 Aktivitetsplikt

Stopp  Diskrimineringen støtter hjemling av aktivitetsplikt, men vil vise til at svært  få private bedrifter vil omfattes av aktivitetsplikten. I sin utredning av  aktivitetsplikt (Econ rapport 2007-027), pekte Econ på at det ville la seg  gjøre på en ganske enkel måte å legge til rette for at også små bedrifter kan  redegjøre for aktivitet, ved å lage en enkel mal. Econ  viser videre til forarbeidene til likestillingsloven, jf. Ot pr. 77  (2000-2001), hvor det framgår at det settes mindre krav til innholdet i  redegjørelsen i mindre bedrifter, kf. s. 11. Vi vil også understreke at  aktivitetsplikt ikke nødvendigvis må medføre årlig rapporteringsplikt. Et  alternativ er plikt til å redegjøre på oppfordring.

Stopp  Diskrimineringen er videre enig med Econ i at jo mer ambisiøs plikten er, jo  sterkere vil den fungere.

 • Vi mener at aktivitetsplikten skal gjelde uavhengig av bedriftens  størrelse.
 • Vi mener at bedrifter over en viss størrelse bør pålegges å ha  handlingsplaner.

Vår hjertesak  i flere år er å koble diskrimineringsforbud til offentlige kontrakter, slik man  har gjort i USA og Canada i en årrekke. EUs innkjøpsdirektiv åpner for dette.  Ifølge Econ er det denne modellen som har dokumentert effekt (s. 27). Vi viser  til vår høringsuttalelse til innføring av aktivitetsplikt for nærmere  begrunnelse.

 

Betydningen av tidsfrister

Stopp  Diskrimineringen er svært fornøyd med at krav om universell utforming av IKT er  kommet med i lovforslaget. Det er også i tråd med vårt ønske at selve loven  skal hjemle en tidsplan som sikrer at standarder er på plass når plikten trer i  kraft. Bare på denne måten blir plikten reell fra første dag.
Det som  dessverre svekker § 11, er at den åpner for utsettelse om standarder ikke er på  plass. I amerikansk lovgivning på tilgjengelighetsområdet, som i ADA title lll  (varer og tjenester) og Rehabilitation Act sec. 508 (IKT), er fristene  absolutte. Loven angir at innen x antall måneder etterat loven har trådt i  kraft, skal reguleringer være på plass og etter ytterligere x antall måneder  skal plikten gjelde.

Stopp  Diskrimineringen etterlyser sterkere føringer i lovforarbeidene når det gjelder  bindende tidsplaner og standarder for å sikre at universell utforming av bygg  og uteområder og samferdselssektoren faktisk gjennomføres.

Tidsplaner  gir forutsigbarhet og viser at kravene er reelle og skal tas på alvor. Uten  tidsplan viser andre lands erfaring at alt fortsetter som før. Selv om pålegget  om universell utforming gjelder ved ombygninger og omlegninger, vil dette ta mange tiår. Også ut fra kostnadshensyn er det avgjørende at det finnes  tidsfrister.

Det  finnes gode modeller for å lage tidsskjemaer som gir både rom, forutsigbarhet,  fleksibilitet og er realistiske å gjennomføre, jf. ADA-lovgivningen. Ved å  skille mellom ulike kategorier og typer etter kriterier som kostnad, levetid og  samfunnsmessig betydning, kan man utarbeide bindende tidsplaner.

Vi ber om at Stortinget presiserer behovet for sektorvise tids- og handlingsplaner.

 

Mangelfulle tilretteleggingskrav på  arbeidsplasser og læresteder

Kravet om  universell utforming av bygg og IKT omfatter ikke arbeidsplasser, og læresteder  er unntatt fra IKT bestemmelsen i § 11.
Dette får oss til å stille spørsmålet om regjeringen kan ha forstått hva som utgjør hovedbarrierene i utdanning og arbeidsliv for en del funksjonshemmede. Både  læresteder og arbeidsplasser bruker IKT som gjør det umulig å studere og  arbeide på like vilkår.

Og poenget her er at denne eksklusjonen er helt unødvendig, fordi det i dag lar  seg gjøre å velge produkter og programvare som er universelt utformet.

Vi  stiller oss også spørrende til at regjeringen viser til § 12 samt  sektorlovgivningen på utdanning og arbeid i sin begrunnelse. Gjennomgripende og  kostbare endringer kan ikke drives fram av enkeltpersoner, slik Ot.prp. nr. 44 legger opp til.

Vi minner  om at arbeidsgiver bestemmer hvem som skal ansettes, og det er innlysende at en  arbeidsgiver ikke ansetter en person som medfører både ekstra utgifter og behov  for omlegging av innarbeidede arbeidsmåter som for eksempel utskiftning av et  saksbehandlingssystem som både har kostet mye i innkjøp og opplæring.

 • Vi mener at § 11 må omfatte IKT på arbeidsplasser og læresteder.  Videre ber vi om en presisering av at universell utforming av IKT i samferdselssektoren  må skje uavhengig av en plan for bygninger.
 • Vi mener at arbeidsbygninger skal falle inn under § 31-4 i plan- og  bygningsloven.

 

Uforholdsmessighetsvurderingen

Selv om  det sies eksplisitt i Ot.prp. nr. 44 at kostnader alene ikke skal være utslagsgivende, er det erfaringsvis  kostnadene som avgjør krav om tilrettelegging, og slik vil det være også etter  § 9 tredje ledd og § 12 femte ledd. Dette bekreftes av internasjonal  dokumentasjon.

Men til  tross for at økonomien alltid vil utgjøre den faktoren som veier tyngst til  slutt, finnes det i internasjonal lovgivning tre ulike modeller for å vurdere  hva som er en uforholdsmessig byrde.
Vanligvis  fremgår dette av lovens forarbeider eller veiledere ol. (Modellene er nærmere  beskrevet på vår hjemmeside www.stopdisk.no).

Hovedpoenget  er at vurderingen foretas i to trinn. Først avgjøres det om tilretteleggingen  er effektiv og egnet. Blant de spørsmål som må stilles for å besvare dette, er  om utformingen vil bygge ned funksjonshemmende barrierer for store grupper, om  mange vil bli selvstendige og uavhengige, om stigmatiserende og uverdige  særløsninger fjernes, om virksomhetens karakter og funksjon tilsier at  tilrettelegging er naturlig med tanke på å nå allmennheten og sist men ikke  minst; om virksomheten viser at den er bevisst sin aktivitetsplikt etter § 9  første ledd, for eksempel har rutiner og planer.

Når man  har besvart spørsmålene knyttet til effekt og egnethet, går man videre til  vurderingen av omkostningene i form av økonomiske kostnader, virksomhetens  ressurser, størrelse og omsetning, hvor vanskelig eller upraktisk det er å  oppfylle kravene, hvorvidt virksomheten er offentlig eller privat,  virksomhetens samfunnsmessige betydning og forpliktelser, hvorvidt det finnes  offentlige støtteordninger ol.

Hensikten  med å isolere positive og negative faktorer, slik Belgia og Frankrike har  gjort, er at man lettere klarer å holde fokus på det som er viktig i  vurderingen, enn om man skal veie alle faktorer opp mot hverandre på en gang,  slik lovforslaget impliserer, hvor modellen fra arbeidsmiljølovens § 13-5 er  fulgt.

Vi ber om at Stortinget presiserer en slik to-trinnsmodell i  innstillingen.

 

Sec 12147 Alterations of existing facilities (b) Special rule for stations

 1. General rule
  For purposes of section 12132 of this title and section 794 of title 29,  it shall be considered discrimination for a public entity that provides  designated public transportation to fail, in accordance with the provisions of  this subsection, to make key stations (as determined under criteria established  by the Secretary by regulation) in rapid rail and light rail systems readily  accessible to and usable by individuals with disabilities, including  individuals who use wheelchairs.
 2. Rapid rail and light rail key stations
  a) Accessibility
  Except as otherwise provided in this paragraph, all key stations (as  determined under criteria established by the Secretary by regulation] in rapid  rail and light rail systems shall be made readily accessible to and usable by  individuals with disabilities, including individuals who use wheelchairs, as  soon as practicable but in no event later than the last day of the 3-year  period beginning on July 26, 1990.
  b) Extension for extraordinarily expensive structural changes
  The Secretary may extend the 3-year period under subparagraph (A) up to  a 30-year period for key stations in a rapid rail or light rail system which  stations need extraordinarily expensive structural changes to, or replacement  of, existing facilities; except that by the last day of the 20th year following  July 26, 1990, at least 2/3 of such key stations must be readily accessible to  and usable by individuals with disabilities.
 3. Plans and milestones
  The Secretary shall require the appropriate public entity to develop and  submit to the Secretary a plan for compliance with this subsection
  a) that reflects consultation with individuals with disabilities  affected by such plan and the results of a public hearing and public comments  on such plan, and
  b) that establishes milestones for achievement of the requirements of  this subsection.

 

Aktuelle saksdokumenter fra Stopp Diskrimineringen til denne saken

Høringsuttalelse  2005 til NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet
Høringsuttalelse  2005 – forslag til forskrift om offentlige anskaffelser
Høringsuttalelse  2005 – tiltak mot diskriminering ved offentlige anskaffelser
Høringsuttalelse  2005 til forslag til forskrift til Lov om Likestillings- og  diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Innspill til åpen høring i  Stortingets næringskomité 10.5.06 om Ot.prp. nr 62. (2005-2006) Forslag til lov om endringer av lov om  offentlige anskaffelser.
Innspill  140906 til Justisdepartementet om vern mot hatkriminalitet i straffelovens §  78 mv Retten til varer og  tjenester for alle saksnotat 2006
Brev til AID 041006 vedr. møte om  mangelfullt rettskrav på varer og tjenester
Innspill til åpen høring i  Stortingets justiskomité 25.10.06 om Dok 8:66 (2005-2006) Forslag  til lov om generelt og overordnet diskrimineringsvern
Notat  160507 om mangelfull plikt til proaktiv, generell tilrettelegging i NOU 2005:8  Likeverd og tilgjengelighet
Høringsuttalelse  2007 omratifisering av  FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Høringsuttalelse  2007 om innføring av tidsfrister for plikt til universell utforming av IKT i ny  diskriminerings- og tilgjengelighetslov
Høringsuttalelse 2007  om innføring  av aktivitetsplikt

Tilgjengelighet