1. Home
  2. /
  3. Politiske innspill
  4. /
  5. Høringsuttalelser
  6. /
  7. HØRINGSUTTALELSER 2007
  8. /
  9. Høring om innføring av...

Høring om innføring av tidsfrister for plikt til universell utforming av IKT i ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov

Arbeids- og  inkluderingsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Høring om innføring av tidsfrister for plikt til universell utforming av IKT i ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov

Stopp Diskrimineringen takker for invitasjon til høring om hva rettskravet på  universell utforming av IKT i ny diskrimineringslov skal inneholde.
Innledningsvis  vil vi gjøre oppmerksom på at Stopp Diskrimineringen er tilsluttet  Samarbeidsutvalget, og står bak de synspunkter som fremkommer i det utvalgets  høringsuttalelse. Når vi finner grunn til å avgi egen høringsuttalelse, er det  for å kunne bidra med utdypende og utfyllende kommentarer knyttet til visse  sider ved avgrensningsspørsmålet.
Ad. pkt. 4 Definisjon og avgrensning
Stopp  Diskrimineringen har som hovedmål å sikre et fullverdig diskrimineringsvern for  mennesker med funksjonsnedsettelser. Med det mener vi at loven må stille krav  om tilrettelegging på alle samfunnsområder, om den skal være troverdig som  diskrimineringslov. I den grad visse sektorer unndras loven og dens  reguleringer, skapes det hull i diskrimineringsvernet som får merkbare negative  konsekvenser. Her vil vi også minne om at ifølge FN konvensjonen om  funksjonshemmedes rettigheter, er nekting av reasonable accommodations  diskriminering. Det er følgelig en forutsetning for å oppfylle konvensjonens  krav, at diskrimineringsvernet omfatter krav om tilrettelegging på alle  samfunnsområder.
Stopp  Diskrimineringen merker oss derfor med både forbauselse og bekymring at det ser  ut til at Regjeringen ønsker å snevre inn lovens virkeområde. Vi finner ikke  klart uttrykt noe sted, at loven ikke skal omfatte bygg og transport. Derimot  fremgår det indirekte ved at det argumenteres for at IKT i bygg og  transportmidler faller utenfor den definisjonen som er gjort i konsekvensanalysen  og høringsnotatet.
Vi stiller  imidlertid spørsmålstegn ved argumentasjonen som leder fram til denne  avgrensningen. For oss synes det som om det snarere er sektorargumentet som er  utslagsgivende her, og ikke det rent faglige.
For det første  avgrenses lovens IKT-begrep mot embedded ICT som oversettes med integrert IKT.  Dette fører til en sammenblanding av innbakt IKT og integrert IKT.
Vi er enige i at  det kan synes naturlig å avgrense mot innbakt IKT, slik dette er utlagt i den  amerikanske standarden for sec. 508, jf. sitat på s. 7 i konsekvensanalysen.  Her fremgår det at embedded ICT er IKT som ikke berører brukeren, dvs. ikke  påvirker brukergrensesnittet, og eksempler er ventilasjonsanlegg, termostater  og medisinsk utstyr. Primærbrukeren her vil være fagfolk som reparerer  kjøleskap og ventilasjonsanlegg.
Vi vil  imidlertid gjøre oppmerksom på at fagfolk også kan være mennesker med nedsatt  funksjonsevne, og at selv om man i dag kan skille mellom IKT som er rettet mot  allmennheten og IKT som ikke er det, er dette et skille som raskt kan bli  uthvisket.
For Stopp  Diskrimineringen er det viktigste at loven faktisk omfatter all IKT som påvirker  brukergrensesnittet. Loven må hindre at funksjonshemmede stenges ute fra  deltakelse på alle arenaer, og da synes det meningsløst å forsøke å avgrense  IKT mot det som kalles integrert IKT, en benevnelse som ifølge fagmiljøer vi  har tatt kontakt med, er altfor vag og tvetydig til å kunne benyttes som  avgrensing i lovverk.
Om avgrensningen  står det på s. 5 i wordutgaven av høringsnotatet:
”IKT er avgrenset fra  teknologi og systemer av teknologi hvor hovedfunksjonen ikke er tilegnelse,  lagring, omdanning, administrering, kontroll, framvisning, publisering,  endring,     utveksling, overføring  eller mottak av informasjon.”
Av dette sluttes det så at  annonsering i transportmidler, heiskontroller og smarthusteknologi faller  utenfor definisjonen, til tross for at det i disse tilfeller definitivt dreier  seg om IKT som brukes til kontroll, framvisning og overføring eller mottak av  informasjon.
Vi kan altså  ikke utlede fra den definisjonen som er brukt, at det her er snakk om et skille  mellom integrert IKT og annen IKT. Da gjenstår bare sektorargumentet.
Stopp  Diskrimineringen vil advare mot å splitte opp IKT etter sektortilhørighet,  dette er en tilnærming som ikke er praktisk eller egnet på IKT-området da IKT  er sektorovergripende.
IKT som befinner  seg i en bygning eller på uteområder vil svært ofte være knyttet til  fasiliteter, tjenester og service som hører inn under andre sektorer som f.eks.  adgangssystemer, køsystemer, billettautomater, minibanker og  informasjonssystemer. Dette er det bare delvis tatt høyde for i forslaget til  IKT-bestemmelse.
Et eksempel er  annonseringssystemer som er installert i busser og trikker i Oslo. Det er samme  system som sørger for annonsering inne i transportmiddelet som også sender  informasjon til holdeplassene om tidspunkt for ankomst. Denne informasjonen kan  presenteres både i form av tekst på display og tale på holdeplassene. Et skille  mellom annonsering i transportmiddel og informasjon på stasjon er derfor ikke i  takt med dagens teknologiske utvikling, en utvikling som vi bare har sett  starten på.
Dersom  Regjeringen likevel legger opp til at bygg og transportmidler skal sortere inn  under sektorlovgivningen, vil Stopp Diskrimineringen fastholde at  sektorlovgivningen må inneholde tidsfrister, både for utforming og etterlevelse  av standarder, jf. pkt. 260 i konsekvensanalysen og at Likestillings- og  diskrimineringsombudet må kunne håndheve bestemmelsene. Videre er det en  forutsetning at LDO også har initiativrett på tilgjengelighetsområdet, uansett  hvor bestemmelsene blir hjemlet. Hvis ikke, vil diskrimineringsvernet som vi  påpeker innledningsvis, ikke være fullstendig og fullverdig.
Ad. pkt. 6 Virkeområde for plikten
Stopp  Diskrimineringen vil påpeke at plikten til å sikre universell utforming ikke  bare kan gjelde virksomheter rettet mot allmennheten, slik Syseutvalget  foreslår. Plikten må også omfatte arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner. De  bestemmelser som i dag finnes i sektorlovgivningen på arbeids- og  utdanningsområdet, jf. aml. §§ 4-1 og 4-2 og univl. § 4-3, er ikke  tilstrekkelige til å sikre at studenter og arbeidstakere faktisk har tilgang  til alle fasiliteter og IKT-systemer på lik linje med andre. Vi minner igjen om  at FN konvensjonen stiller krav om tilgjengelighet på alle samfunnsområder,  ikke bare på arenaer hvor allmennheten ferdes, slik høringsnotatet foreslår.
Manglende  universell utforming av IKT-systemer fører i dag til utestengning og utstøting  fra studier og arbeidsplasser, og dette gjelder store offentlige arbeidsplasser  som universiteter, NAV og departementene.
Behov for styrking av lov om offentlige  anskaffelser
Stopp  Diskrimineringen vil derfor avslutningsvis peke på behovet for å styrke lov om  offentlige anskaffelser. For det første må kravet om universell utforming  vektlegges ved tildeling av kontrakter. For det andre må det innføres  ikke-diskrimineringsklausuler ved offentlige innkjøp, slik at større  virksomheter som vil inngå kontrakt med det offentlige forplikter seg til å  sikre et inkluderende arbeidsmiljø, herunder universelt utformede IKT-systemer.

Oslo, 30.9.07

For Stopp Diskrimineringen
Berit Vegheim
daglig leder

Tilgjengelighet