1. Home
 2. /
 3. Politiske innspill
 4. /
 5. Høringsuttalelser
 6. /
 7. HØRINGSUTTALELSER 2008
 8. /
 9. Supplerende innspill etter høringen...

Supplerende innspill etter høringen 28.4.08

Til Stortingets  arbeids- og sosialkomité

Stopp Diskrimineringen vil med dette følge opp noen av spørsmålene fra  høringen 28. april. Vi kommenterer i det følgende også andre spørsmål som ble  reist, enn de vi selv tok opp og ble spurt om.
Dersom komiteen har ytterlige spørsmål, håper vi dere vil kontakte oss, så  skal vi svare så langt vi kan.

De tre problemstillingene som følges opp her, er:

 1. Vurderingen av  uforholdsmessig byrde
  Svar på spørsmål som ble stilt på høringen.
 2. Tidsfrister
  Utfyllende kommentar til vårt første innspill.
 3. Hva faller  utenfor universell utforming
  Svar på spørsmål som ble stilt på høringen.

I tillegg legger vi ved vårt innspill til BLD til utredningen av varer og  tjenester. Innspillet har direkte relevans for komiteens arbeid med loven.

Til orientering til de av komitémedlemmene som ikke  kjenner til oss, kan vi opplyse at vi som står bak stiftelsen av Stopp  Diskrimineringen, har lang fartstid på dette feltet. Stiftelsens eneste mål er  å få på plass et helhetlig og fullverdig rettslig diskrimineringsvern som  effektivt lar seg håndheve. Stopp Diskrimineringen har god oversikt over de  tilnærminger som er brukt i ulike lands anti-diskrimineringslovgivning, og  hvilke erfaringer som er gjort i andre land.

Vurderingen av uforholdsmessig byrde

Herunder kommenterer vi forholdet til tidsfrister og betydningen av en  to-trinnsmodell.

Forholdet til  tidsfrister

Etter høringen tror vi at forholdet mellom uforholdsmessighetsvurderingen  og bindende tidsfrister, er underkommunisert av oss og andre.
Ved vurdering om et tiltak påfører pliktsubjektet en uforholdsmessig byrde,  vil det avgjort være av betydning om pliktsubjektet har gjort noe for å  oppfylle aktivitetsplikten etter § 9. Likevel vil en slik vurdering måtte  foretas på et nokså flytende grunnlag; hvor  mye kan man forvente etter hvor lang tid?
En tidsfrist for når det endelige målet skal nås, gjerne med milepælsplaner,  vil gjøre vurderingsgrunnlaget atskillig mer solid og forutsigbart (se pkt. 3  om tidsfrister). Jo nærmere tidsfristen, desto mindre vekt kan legges på  kostnadsbyrden. Dette var også Syseutvalgets argumentasjon i forhold til  fastsettelse av tidsfrist ift. eksisterende bygg. Etter fristens utløp, skulle  uforholdsmessighetsvurderingen falle bort. Pliktsubjektet har da hatt mange år  på seg til å oppfylle lovens krav. Nettopp av hensyn til de store kostnader  oppfyllelse av aktivitetsplikten kan innebære, er det nødvendig med  forutsigbarhet og planmessig styring etter en fastsatt tidsplan.

Betydningen av en  to-trinnsmodell

Under høringen fremkom spørsmål om erfaringer med en to-trinnsmodell, og om  rettspraksis viser at modellen faktisk har betydning for utfallet.
Siden et fyllestgjørende og presist svar, krever en redegjørelse for hvilke  forutsetninger som ligger til grunn for andre lands erfaringer, velger vi å gi  ett kort og ett litt mer utdypende svar.

 1. Det korte svaret er følgende: Internasjonale  eksperter på området er samstemte om at det har stor betydning å se på effekten  og nytten av tiltaket atskilt fra kostnader og andre omkostninger.
  Mest kompetanse på europeisk anti-diskrimineringslovgivning for  funksjonshemmede, med professorat på dette feltet, er Lisa Waddington .  Waddington har nylig gjort en systematisk gjennomgang av lovgivning og  rettspraksis, og hun er helt klar på at to-trinnsmodellen er nødvendig for å  sikre at vurderingen blir mer balansert.
 2. Et mer utdypende svar, krever at vi først redegjør for to hovedtrekk ved  den lovgivningen som har vært analysert og prøvet for retten.
  For det  første, foreligger det av naturlige grunner lite rettspraksis på dette området.  Få land har hatt sivilrettslig anti-diskrimineringslovgivning i mer enn 5 år. I  2003 hadde 29 land slik lovgivning, men svært få hjemlet håndheving. De fleste omfattet kun arbeidslivet. Fremdeles gjelder diskrimineringsforbudet primært på arbeidslivsområdet, for  Europas del som følge av EUs rammedirektiv, Council Directive 2000/78/EC. Det  vil si at rettspraksis også avspeiler denne situasjonen, og at de fleste saker  således har tatt for seg uforholdsmessighetsspørsmålet i tilknytning til arbeidsgivers plikt til individuell  tilrettelegging.
  For det andre, har andre land en annen tilnærming enn Norge når det gjelder  tilretteleggingsplikten, slik at det ikke finnes rettspraksis som prøver  rekkevidden av plikten til ”universell  utforming”. Derimot er § 12 i lovforslaget, som krever ”rimelig” individuell tilrettelegging,  utformet etter mønster fra flere land, hvor man opererer med ”reasonable accommodations”.
  Rettspraksis har så langt avdekket at det i mange land hersker stor  uklarhet omkring hva plikten til tilrettelegging inneholder, noe som gjør at  uforholdsmessighetsvurderingen fremstår som uforutsigbar for alle parter. Dette  henger dels sammen med at begrepene som brukes ikke er nærmere definert, og  dels at så vel lov som forarbeider har vært tause eller svært sparsomme med  fortolkninger.

Behov for klare føringer

Ifølge Waddington (jf. fotnote 2) viser rettspraksis at kostnader og andre  omkostninger (f.eks. praktiske problemer) ved gjennomføringen av tiltaket,  veier tyngst når det ikke er lagt føringer for å vurdere effekt og andre  positive konsekvenser av tiltaket på selvstendig grunnlag.
Noen land har lagt føringene for uforholdsmessighetsvurderingen i  forarbeidene og eller i veiledere til loven. For eksempel er Belgias lov  (gjelder arbeidslivet) blitt ledsaget av en veileder som tydeliggjør at  tiltaket skal oppfylle tre betingelser: det skal være effektivt, føre til  likestilling og uavhengighet.
Et fellestrekk for svært mange land er at begrepsbruken ”rimelig” (reasonable) gir altfor stort  rom for fortolkninger. En direkte parallell til dette problemet finnes i § 12,  og vi vil derfor kommentere den spesielt. Likevel vil vi understreke at selv om  ”universell utforming” er en mer  presis betegnelse på hva tilretteleggingsplikten etter § 9 innebærer, kommer  man opp i de samme problemene når det skal avgjøres hva som utgjør en  uforholdsmessig byrde. Gevinstene må veies opp mot omkostningene.
Vi anbefaler derfor at lovgiver legger klare føringer i lovforarbeidet for hvordan vurderingen skal gjennomføres, for å sikre at den skjer i to trinn.

I tillegg må det utarbeides en mer presis veileder som angir relevante  hensyn og kriterier. I Ot. prp. nr. 44 og i NOU 2005:8 er det listet opp noen  vurderingskriterier. Denne listen har vi supplert i vårt første innspill, men  heller ikke den listen er uttømmende.

Behov for presise  begreper

Som vi har vist over, er begrepet ”rimelig”  (reasonable) som brukes i § 12, et dårlig og ullent begrep.
Noen land har løst det med å bruke ”effektiv”  (Nederland) eller ”appropriate”  (EU-direktivet, Frankrike og Irland) for å tydeliggjøre hva som kreves. Siden  dette har direkte relevans for den kommende utredningen om retten til varer og  tjenester, viser vi til det vedlagte innspillet vi sendte BLD hvor dette er  nærmere belyst.
Som vi anbefaler der, bør norsk lov innarbeide et mer presist begrep enn ”rimelig”. På dette området finnes det en  del rettspraksis som viser at ”rimelig”  blir tolket som en avgrensning eller moderering av plikten: ”hva er det rimelig å kreve?” I landene som har  valgt et annet begrep, er disse bevisst valgt for å tydeliggjøre at  uforholdsmessighetsvurderingen skal skje i to trinn, hvor effekten/egnetheten  skal vurderes selvstendig.
Vi anbefaler at ”rimelig” i § 12 byttes ut med ”egnet” eller ”effektiv”

Tidsfrister

Vi viser til vårt første innspill og til synspunkter som kom fram på  høringen fra mange organisasjoner.

Uten tidsfrister for bygg og transport, vil den individuelle klageretten og  LDOs initiativrett etter § 9, være nærmest illusorisk. Begrenset av  uforholdsmessighetshensynet er det svært lite som kan oppnås i sektorer hvor  det hovedsakelig vil dreie seg om store og tunge investeringer.

Aktivitetsplikten er viktig, men i praksis vil det være slik at  investeringer styres av sterkere føringer, enn generelle pålegg.  Pliktsubjektene vil derfor primært se hen til sektorlovgivningen for å avgjøre  hvor sterke føringer de er pålagt, og hvilke tiltak som kreves av dem.

Som vi viser til i vårt første innspill, finnes det gode modeller for  utforming av fleksible tidsplaner. Regjeringens opplegg med prioriteringer  etter kategori, er en slik modell. Vi vil presisere her at det blir feil å lage  planer som bare er basert på kategori bygg eller type transportmiddel. Særlig  fordi universell utforming av IKT knyttet til bygg og transportmidler, mot  høringsinstansenes råd, skal hjemles i sektorenes regulering, kreves det en  annen tilnærming. Svært mye kan gjøres inne i et bygg eller i tilknytning til  et transportmiddel, for å sikre universell utforming uten store kostnader.  Dette gjelder ikke bare for IKT-området, men også fysisk utforming mht. lys- og  lydforhold, kontrast- og fargevalg, skilt, merking av trapper og glassflater, forsering  av trinn og små trapper mm. Vi forutsetter at det offentlige stiller strenge  krav til kontinuerlig universell utforming i eksisterende bygg og av  uteområder.

Vi minner om at både USA og Storbritannia har satt tidsfrister. Vi  etterlyser tilsvarende vilje til å forplikte seg fra norske myndigheter. Det  løftet som må tas, skyldes som Manneråkutvalget slår fast i sin hovedkonklusjon  på s. 294, i NOU 2001:22, systematisk tilsidesetting av hensyn i  samfunnsplanleggingen, fordi gruppen har en svak posisjon i samfunnet. Andre  hensyn vil fortsette å trenge seg på, og det er bare ved å være villig til  forpliktelser, kommende regjeringer kan legitimere prioritering av universell  utforming.

Hva faller utenfor plikten til universell  utforming?

Under høringen ble Norges Døveforbund spurt om det er noe i Ot.prp. nr. 44  (2007-2008) som tilsier at tegnspråktolk faller utenfor strategien universell utforming. Svaret er ja.

Regjeringen, i likhet med Syseutvalget, har lagt til grunn den  opprinnelige, og definitivt mest utbredte definisjonen av universell utforming.  Denne definisjonen avgrenser universell utforming til å omfatte kun fysiske forhold.

Tegnspråktolk er en tjeneste som består av en menneskelig ressurs, på samme  måte som ledsagertjenester, informasjonskonsulenttjenester og alle slags skranke-  og servicedisktjenester.

Lovforslaget gir ikke rett til noen tjenester som innebærer menneskelige ressurser,  og i sin ytterste konsekvens er universell utforming en strategi for  selvbetjening.

Dette er grunnen til at Stopp Diskrimineringen har kritisert det vi kan  kalle den ”norske” modellen, helt fra  den ble lagt fram i NOU 2005:8. VI har hele tiden påpekt det urimelige og i seg  selv, diskriminerende, i at retten til tilrettelegging avgrenses av hvorvidt en  tjeneste består av noe fysisk. En slik tilnærming ignorerer fullstendig  personkretsens heterogenitet. De fleste vil i gitte situasjoner trenge personlig  service og bistand av menneskelige ressurser for å få adgang til tjenester.

Av samme grunn faller også informasjonsbehovet som Norsk forbund for  utviklingshemmede tok opp i høringen, utenfor. For mennesker med kognitive,  sansemessige og nevrologiske funksjonsnedsettelser, vil det alltid være behov for å kommunisere  direkte med mennesker, for å få tilgang til tjenester.

Teksting dreier seg derimot helt klart om fysisk utforming, noe som også  fremgår av den juridiske betenkningen om universell utforming i NOU 2005:8.

Siden det allerede finnes offentlige stønadsordninger for teksting av norsk  film, og krav både til NRK og i konsesjon til TV 2, ligger det til rette for å  ta skrittet fullt ut ved å inkludere teksting som del av plikten til universell  utforming.

Waddington  er også koordinator for European Network of Legal Experts in the  Non-Discrimination Field.

Cases, Materials and Text on National, Supranational and International  Non-Discrimination Law. Edited by Dagmar Schiek, Lisa Waddington nd Mark Bell, Hartpublishing 2007
Theresia Degener: Disability Discrimination Law: A Global Comparative  Approach Paper presented at Disability Rights in Europe: From Theory to  Practice 25-26 September 2003, University of Leeds, UK

Bare 6  land hadde lover som kunne kalles omfattende.

Tilgjengelighet