1. Home
  2. /
  3. Politiske innspill
  4. /
  5. Høringsuttalelser
  6. /
  7. Høringsuttalelser 2005
  8. /
  9. Høringsuttalelse – forslag til...

Høringsuttalelse – forslag til regelverk om offentlige anskaffelser

Moderniseringsdepartementet
Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo

 

Høringsuttalelse – forslag til regelverk om offentlige anskaffelser
Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen vil med dette la oss høre om forslaget til nytt regelverk om offentlige anskaffelser. Vi imøteser en egen høring om kontraktsklausuler som
forbyr diskriminering, og avgrenser dette høringssvaret til vilkår om universell utforming.

Stopp Diskrimineringen er svært fornøyd med at Regjeringen nå vil stille krav om universell utforming både i lovens § 6 og i forskriften. Et slikt krav motvirker at det offentlige bruker skattemidler til innkjøp av produkter, varer og tjenester som ikke kan brukes av store deler av befolkningen, slik tilfellet er i dag. Mange land har fått egen anti-diskrimineringslovgivning som bl.a skal motvirke slik diskriminering, Vi ser det som spesielt viktig at universell utforming knyttes direkte til offentlige innkjøp, slik Regjeringen nå foreslår. Stopp Diskrimineringen vil imidlertid peke på at det i tillegg er behov for å tydeliggjøre at det skal tas hensyn til tilgjengelighet for funksjonshemmede. Det vil alltid være situasjoner der dagens teknologi og kunnskap om løsninger ikke muliggjør universell utforming. Det betyr ikke at det ikke finnes alternative løsninger som må velges i påvente av realisering av universell utforming. Vi viser derfor til EUs innkjøpsdirektiv artikkel 23/recital 29 som opererer med både tilgjengelighet for funksjonshemmede og design for alle. •Vi foreslår derfor at tilgjengelighet for funksjonshemmede tilføyelse i § 3-1 pkt. 6).

  • Vi foreslår videre at universell utforming eksplisitt vises til som kriterium for valg av tilbud i §§ 12.2 og 20.2 Kriterier for valg av tilbud. Dette kan ivaretas ved at opplistingen av kriterier videreføres (jf. dagens §§ 10.2. og 17.2.). Dette er også i samsvar med EUs innkjøpsdirektiv jf. artikkel 53/recital 1/recital 46.

Oslo 5. juli 2005

Med vennlig hilsen
Berit Vegheim
daglig leder Stopp Diskrimineringen

Tilgjengelighet