1. Home
  2. /
  3. I media
  4. /
  5. Våre artikler
  6. /
  7. Norge bryter FN konvensjonen...

Norge bryter FN konvensjonen om vern av funksjonshemmedes rettigheter på flere områder

Norge bryter FN konvensjonen om vern av funksjonshemmedes rettigheter på flere områder

av Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen

I Norge pågår det en snikinstitusjonalisering ved at det bygges bofellesskap som ofte samlokaliseres med kommunenes tjenestetilbud for personer som er avhengig av tjenestetilbudet, I tillegg har Norge enda ikke klart å flytte ut unge mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser fra institusjoner for eldre og syke.

Denne politikken bryter helt klart med artikkels 19 i FN konvensjonen om vern av funksjonshemmedes rettigheter.

Artikkel 19 sier klart og tydelig at alle skal ha rett til å leve i samfunnet med de samme valgmuligheter som resten av befolkningen, og dette innebærer konkret:

a)       at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform,

b)       at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til ulike støttetjenester i eget hjem og i særskilte boformer, samt annen samfunnsservice, herunder den personlige bistand som er nødvendig for å kunne bo og være inkludert i samfunnet og for å forhindre isolasjon eller segregering fra samfunnet,

c)       at samfunnets tjenester og tilbud for befolkningen generelt er tilgjengelig på lik linje for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og tar hensyn til deres behov.

Problemet i Norge er at folk ikke har denne valgfriheten, og det er heller ingen lover som forbyr kommunene å plassere folk i bestemte boformer. De som ønsker å bo i egen bolig, blir fortalt at de da vil miste tjenestetilbudet.

Når Norge ratifiserer FN konvensjonen, må politikken endres. Men i de fem årene vi har ventet på ratifisering, ser det ut til at norske myndigheter ikke har hatt noen betenkeligheter med å fortsette å bryte konvensjonen på dette området.

Tilgjengelighet